CASE Eteva & ArtSense – tuloksekas kumppanuus

27.5.2020

Kohti tsemppihenkeä, jossa tiimit johtavat itseään ja ottavat vastuuta.” Näin kuvaavavat Eteva kuntayhtymän tulosaluejohtaja Kirsi Leväpelto ja aluepäälliköt Susanna Wolkoff ja Terhi Tehola henkilöstössä valmennusohjelman aikana tapahtuneita muutoksia. Valmennusohjelma toteutettiin Etevan kehitysvammapsykiatrisen yksiköiden työntekijöille ja asiantuntijoille sekä asumispalveluiden erityisasiantuntijoille vuosien 2019–2020 aikana. Mitä tavoiteltiin ja mitkä olivat tulokset?

Valmennusohjelman tavoite

Valmennusohjelman tarkoituksena oli vahvistaa ryhmä- ja ammattirajat ylittävää yhteistyötä ja vuorovaikutusta sekä antaa työvälineitä kohdata haastavia tilanteita ja johtaa itseään. Ohjelmalla tavoiteltiin parempaa työyhteisökokemusta, jolla pyrittiin vaikuttamaan henkilökunnan ajattelu- ja suhtautumistapoihin. Tavoitteena oli kirkastaa myös työyhteisön suuntaa ja luoda tunneside yhteistä päämäärää kohtaan. 

Valmennuksen sisältö

Valmennettavia teemoja olivat mm.: 

  • Yhteinen suunta ja itsensä johtaminen
  • Vuorovaikutus ja erilaisten persoonien kohtaaminen 
  • Haastavat kohtaamis- ja painetilanteet 
  • Työvälineitä mm. palaverikäytäntöjen kehittämiselle ja johdettuun keskusteluun

Valmennuksiin osallistui neljässä yksikössä yhteensä noin 160 henkeä 11 ryhmässä. Ryhmät osallistuivat 3–4 valmennusmoduuliin ja päiviä kertyi kaiken kaikkiaan 33. 

Kokemuksellinen, taiteen menetelmiä hyödyntävä valmennuskokonaisuus oli tavoitteellista ja kokonaisvaltaista. Se sisälsi paljon käytännön harjoittelua ja sitä tukevaa reflektointia ja teoriaa. 

Miltä valmennukset ovat vaikuttaneet johdon ja esimiesten silmin?

Vasemmalta: Tulosaluejohtaja Kirsi Leväpelto sekä aluepäälliköt Susanna Wolkoff ja Terhi Tehola kommentoivat.

Valmennuksiin valmistauduttiin huolella parilla etukäteiskäynnillä yksikön esimiehen ja valmentajien kanssa. Näillä käynneillä saimme tutustua tarkemmin valmennusohjelmaan ja valmennuskertojen pohjaksi selvitettiin meidän organisaation palvelutuotanto ja toimintatapa. Syventävä keskustelu käytiin asiantuntijayksiköiden henkilöstöstä, palvelupoluista ja yhteistyön tavoista. Näissä keskusteluissa tarkentui ja tiivistyi valmennuksen tavoite. 

Työntekijät löysivät merkittäviä kehittämisen kohteita.

Valmennuskerroilla työntekijät saivat pysähtyä oman työnsä ääreen, tarkastella omaa ja yhteistä kokemusta työn tekemisestä ja sen tavoitteista. Valmennusmenetelmät sallivat vapaan ja assosioivan näkökulman ja työntekijät löysivät niiden avulla oman työnsä ja myös itsensä kannalta merkittäviä kehittämisen kohteita. Kehittämistöiden jatkaminen valmennuksien jälkeen on ollut näistä lähtökohdista hedelmällistä ja ripeää. 

Mikä muuttui?

Valmennuksissa työyhteisö löysi yhteisen suunnan kohti:

  • avoimempaa vuorovaikutusta ja viestintää, palautteen antoa ja yhteistyötä,
  • organisoidumpaa työtä, jossa ollaan kaaoksen päällä ja ennakoidaan paremmin tilanteita ja
  • tsemppihenkeä, jossa tiimit johtavat itseään ja ottavat vastuuta

Huomasimme, että asennettaan voi jokainen muuttaa. Olemme vahva, positiivinen, energinen, hyvinvoiva, yhteistyökykyinen, itsetuntoinen ja ammattiylpeä työyhteisö.

Mikä yllätti?

Valmentajat löysivät kussakin ryhmässä oikean tavan edetä ja henkilöstö heittäytyi valmennuksissa nopeasti yhteiseen tekemiseen. Tavallisista kehittämispäivistä poikkeavat valmennusmenetelmät ruokkivat luovuutta ja uusien näkökulmien löytymistä. Henkilöstö oli aiemminkin tehnyt yhteistyötä, mutta valmennuksen jälkeen he ovat toisilleen entistä tutumpia ja yhteistyö on helppoa joka tasolla, työntekijöiden kesken, ammattiryhmien sisällä ja ammattiryhmien välillä. Esimiestyössä tämä näkyy positiivisesti hyvänä työilmapiirinä sekä aloitteellisuuden ja itseohjautuvuuden lisääntymisenä. 

Entä mitä mieltä osallistujat?

Osallistujat arvioivat valmentajien onnistumiseksi 4,41 asteikolla 1=huono, 5=erittäin hyvä. 

Sanallisissa osallistujapalautteissa todettiin muun muassa seuraavaa:

”Ihan mahtava kokemus oli kokonaisuutena tämä paketti. Kiitos teille itsellenne tärkeästä työstä.” 

”Hieno, uudella tapaa toteutettu koulutus. Ilmapiiri oli rento, ihmisläheinen ja ymmärtävä. Kiitos siitä valmentajalle.”

”Aloitin valmennuksen vähän epäilevällä mielellä. Olin kuitenkin heti ensimmäisen kerran jälkeen positiivisesti yllättynyt.”

”Valmentajat ammattitaitoisia, hyvin perehtyneitä asiaan ja kiinnostuneita kuulemaan meitä. ”

“Valmentajan persoona ja tapa tehdä työtään, tapa havainnoida ja vaikuttaa osallistujiin juuri oikealla tasolla. Vahva osaaminen käsitellä havaintojaan ja avata niitä. Kyky kysyä oikeat kysymykset.”

Eteva lyhyesti

Eteva kuntayhtymä on Suomen suurin vammaisalan osaamiskeskus tuottaen palveluja vuosittain noin 1600 vammaiselle ja kehitysvammaiselle henkilölle. Palveluja on myös mielenterveyskuntoutujille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille. www.eteva.fi

Lisätietoja

Eteva kuntayhtymä: Kirsi Leväpelto
ArtSense: Niina Nurminen