page contents

Valmennusten uusi aika

Tarjoamme valmennuksia, mutta emme ole tavallinen valmennustalo. Tuomme taiteilijoiden ja johtamisen osaamista yhteiskunnan ja organisaatioiden uudistumiseen. Mallimme vaikuttaa ajattelu- ja suhtautumistapoihin ja luo tunnesiteen päämäärää kohtaan tavalla, johon pelkät sanat ja tiedonjako eivät riitä. Haluamme tarjota uudistumiseen ihmiskeskeisen ja aidosti vaikuttavan vaihtoehdon.

Autamme asiakkaitamme onnistumaan muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ »

Esimiestyöstä johtajuuteen – luo suunta ja merkitys!

Esimerkkiteemoja:

• Uutta luova strategiaprosessi
• Strategia käytäntöön
• Kulttuurin uudistaminen
• Perustehtävän, uskomusten, arvojen ja identiteetin työstö
• Joukkue nimeltä johtoryhmä
• Vuorovaikutteinen esimiestyö
• Haastavat esimiestilanteet

TYÖYHTEISÖKOKEMUS »

Minä ja me – vahva työyhteisö

Esimerkkiteemoja:

• Työn tarkoitus, perustehtävä ja siilorajat ylittävä yhteinen suunta
• Työyhteisö muutoksessa ja muutoksen jälkeen
• Lähettiläsmallilla uudistus arkeen
• Työyhteisön vuorovaikutus
• Itsensä johtaminen ja vastuunkanto
• Työyhteisön ristiriitatilanteet

ESIINTYMISTAITO »

Esiintymistaito – onnistu totuuden hetkissä

Esimerkkiteemoja:

• Esitykseen valmistautuminen ja harjoittelu
• Erilaiset vuorovaikutustyylit ja kohderyhmät
• Vaikuttava vuorovaikutus ja läsnäolon taito
• Liikkeen, äänen, kehon ja mielen yhteispeli
• Tarinan ja esityksen dramaturgia
• Esiintymisjännitys ja itsensä johtaminen

ASIAKASKOKEMUS »

Valloittava asiakaskokemus – wow-how

Esimerkkiteemoja:

• Asiakaskokemuksen johtaminen
• Kohtaamistilanteet
• Asiakaslähettiläsmalli
• Asiakaskeskeinen kulttuuri
• Palvelumuotoilu ja -simulointi kokemuksellisin keinoin
• Sisäinen asiakkuus
• Haastavat palvelutilanteet

MYYNTI »

Myyntiluvut ”nextille levelille”

Esimerkkiteemoja:

• Myynti vuorovaikutustilanteena
• Asiakasarkkityypit
• Kartoittava myyntityyli
• Myyntiä ”ei-myyjille”
• Vaikuttava vuorovaikutus ja läsnäolon taito

Kokemuksellista uudistumista

Kokemuksellinen lähestymistapamme yhdistää tiedon, tunteen ja konkreettisten taitojen harjoittelun. Malli on käytännönläheinen, mutta vaikuttaa syvällisesti arvojen, uskomusten ja ammatillisen identiteetin tasolla asti. Keinoina käytämme  esimerkiksi Forum-teatteria, taidelähtöisiä kokemuksellisia valmennuksia, lähettiläsmallia ja asiantuntijapalveluja.

FORUM-TEATTERI

TAIDELÄHTÖISET
VALMENNUKSET

LÄHETTILÄSMALLI

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Havahtumista ja toimintaa

Palvelujemme sisältö suunnitellaan asiakaskohtaisesti. Valmennustemme tyypillisiä osioita ovat havahduttaminen, uuden suunnan työstäminen ja käytännön harjoittelu. Yhdessä vaiheet muodostavat kokemuksellisen uudistumisen valmennusmallimme.

ALKU

Vetovoimaa, mutta mitä kohti?

Teemme näkyväksi nykytilan ja päämäärän välisen eron. Käytämme havahduttamisen keinoina kokemuksellisia valmennuksia ja usein myös draamallista Forum-teatteria.

SUUNTA

Uusi suunta, vanhat esteet ja uskomukset?

Tärkeä osa havahtumista on tunnistaa nykyiseen kulttuurin ja ajattelutapoihin liittyvät uskomukset ja arvot. Jatkotyöstä vaativat teemat nousevat esille. Uusi suunta alkaa saada yhä enemmän tunnetason merkityksiä, joita työstetään valmennuksen edetessä.

Kasvu

Aitouden ja merkityksenannon kautta

Vanha ja uusi suunta kohtaavat. On valintojen aika. Merkityksellisyyden tunne ja vetovoima uutta kohtaan kasvavat, eikä entiseen ole enää paluuta. Uusi identiteetti vahvistuu. Vaihetta on usein edeltänyt Forum-teatterin keinoin tapahtunut havahduttaminen ja oivallukset.

Uudistuminen

Valmennus etenee kohti konkreettisten taitojen harjoittelua, usein syvällisinä pienryhmävalmennuksina toteuttaen. Uusien taitojen omaksumista ohjaa tunne oman työn merkityksellisyydestä, intohimo ja inspiraatio.

”Valmennus yllätti ja vaikutti syvemmällä tunnetasolla kuin ikinä osasin odottaa”